Styrket læreplan

Du kan downloade/ læse den fulde version af vores styrkede læreplaner ved at klikke på [ Hent styrket læreplaner ]

Indledning

Alle dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv, efter dagtilbudslovens § 7.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde, og den er et redskab til at skabe en fælles retning for det pædagogiske arbejde og samtidig sikre, at der arbejdes bevidst med pædagogik hele dagen i alle dagtilbud. Den pædagogiske læreplan er dynamisk og bruges til udvikling af pædagogisk praksis.

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, læreplanstemaerne og læringsmål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Styrket læreplanStyrket læreplanStyrket læreplan

Lædagogiske arbejde

Der er fastsat to læringsmål for hvert læreplanstema. Disse udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring, samtidig med at der sættes en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Den pædagogiske læreplan indeholder pædagogiske refleksioner og retningsgivende eksempler på, hvordan børnehaven arbejder med at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

Svalebækgårds pædagogiske ståsted

Styrket læreplanVi ved, at vi som voksne i børnehaven er ansvarlige for den gode og udviklingsstøttende relation, og vi ved, at alle børn er naturligt nysgerrige og de lærer gennem positive stemninger og relationer til os og børnefællesskabet. Vores udgangspunkt er, at barnets handling altid er meningsfuld for barnet. Ved en eventuel uhensigtsmæssig handling, er det vores opgave at være nysgerrige på hvad motivet bag er, samt guide barnet til andre og mere hensigtsmæssige handlemuligheder.

Vi arbejder hver dag med at optimere læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i barnets og gruppens behov, samt ud fra hvilke færdigheder barnet og gruppen har brug for at få understøttet og styrket. Ovenstående pædagogiske tilgang og menneskesyn sikrer vi ved at arbejde ud fra Marte Meo principper, hvor vi har fokus på barnets initiativer, dette muliggør en konstant refleksion over barnets trivsel og egen pædagogisk praksis.

Styrket læreplan

På Svalebækgård organiserer vi os, således at børnenes behov kan imødekommes. Det ved vi gøres bedst i mindre grupper sammen med en til to voksen. Herved kan vi være mere nærværende med børnene. Vi er optaget af at understøtte barnets spor, med blik på at børn er aktive deltagere i læringsmiljøet. Vi har fokus på barnets egen aktive læreproces. Det skal være meningsfuldt for barnet at deltage; alle børn har brug for at opleve sig som betydningsfulde bidragydere til et fællesskab. Dette understøtter vi bl.a. ved at guide børnene til at hjælpe hinanden, som en del af pædagogikken i garderoben, eller ved at børnene hjælper med lave trillebøren klar til, når vi skal lave bålmad, starte et nyt barn op i børnehaven etc.

På Svalebækgård vil vi være rollemodeller for det inkluderende børnesyn. Hver dag bestræber vi os derfor på at se og høre det enkelte barn, at tage det enkelte barns perspektiver alvorligt og hele tiden bevare nysgerrigheden på hvad barnet viser os – både med sine se, sproglige, følelsesmæssige og handleorienteret initiativer.

Børnefællesskabet rummer rigtig mange ressourcer, og vi er optaget af, at børn lærer at se, lytte og forstå hinandens forskelligheder. Det er vores opgave at guide børnene og hjælpe med at være opmærksomme på hinanden. Herved styrkes oplevelsen af at være tilknyttet et værdifuldt fællesskab.

Styrket læreplanDet er ligeledes vores opgave at have et særligt fokus på, om et barn måtte befinde sig i periferien af et fællesskab eller sågar i en udsat position. Når det er tilfældet, vil vi kigge på hvordan vi evt. kan skabe nye fællesskaber for barnet med udgangspunkt i interesser, legerelationer, særlige kompetencer etc. Den inkluderende tilgang har nemlig fokus på, at det snarere er fællesskabet frem for den enkelte, som har ansvaret for, at der ikke er nogen som befinder sig i en udsat position.